Ministrantské hodnosti

1. stupeň

- umět obsah schůzek č. 1, 4, 5, 6, 7 z ministrantské knížky
- znát desatero
- umět vyjmenovat 7 svátostí
- znát dělení Písma sv. a dělení Nového Zákona
- umět správně chodit s konvičkami a lavabem

- hodnost: MINISTRANT- PĚŠÁK

2.stupeň

- umět obsah schůzek č. 2, 3, 8 z ministrantské knížky
- umět povyprávět o svém patronovi (křestním i biřmovacím)
- znát 6 základních pravd víry
- umět modlitbu Anděl Páně
- ovládat modlitbu růžence (znát všech 20 tajemství a vysvětlit je)
- umět zvonit, nachystat kalich a rozkládat a skládat korporál

- hodnost: MINISTRANT- ŠIKOVŇÁK

3. stupeň

- znát zpaměti Magnificat (Mariin chvalozpěv)
- umět latinské výrazy ze složek „uzlíky“
- znát strukturu církevního roku a data významných církevních svátků
- umět povyprávět o životě a významu pěti posledních papežů (Jan XXIII.- Benedikt XVI.)
- ovládat chození s misálem a patenou

- hodnost: MINISTRANT- MAZÁK

4. stupeň

- znát nejvýznamnější církevní řády a kongregace ( zakladatelé, stanovy…)
- znát průběh slavné mše
- ovládat chození s velem a nakuřování (Nejsv. svátost 3×3, ostatní 3×2)

- hodnost: MINISTRANT- KABRŇÁK

redakční systém WordPress, design by ChozeMaster