Tak jsou tady další Velikonoce. Velikonoce jsme samozřejmě prožili především v kostele a takhle to začalo.
Ve čtvrtek 21.4. jsme se vydali ve složení J+K Novotní, J+M Trödlerovi, J+V Librovi, Pavel Zelený a Zdeněk Pařík na „svěcení olejů“ do Brna. Cestou nás provázel otec Pavel Habrovec a brzy jsme po společné modlitbě dorazili do Brna. V Brně byla překrásná mše v katedrále sv. Petra a Pavla. Po mši následovalo občerstvení a poté jsme se vydali na zpáteční cestu. Do Nového Města jsme přijeli asi ve 14:00 a tak následovala první velikonoční schůzka. Večer jsme si připoměli Poslední večeři Páně a po mši následovalo první hrkání kolem kostela.
V pátek 22.4. bylo krásné slunečné ráno a tak se někteří vydali v 7:00 na hrkání.
Po hrkání v 9:00 byla schůzka, na které se sešlo opravdu hodně ministrantů. Vše se řádně nacvičilo a ve 12:00 bylo znovu hrkání…

A v 15:00 bylo další hrkání.

Asi půl hodiny před začátkem obřadu jsme v hojném počtu prošli Křížovou cestou.

Večer jsem prožili obřad a po obřadu jsme se v tichosti vydali do svých domovů.

V sobotu 23.4. začal den jak jinak než hrkáním.

Po hrkání byla v 9:00 znovu schůzka. Ve 12:00 bylo opět hrkání.

V 19:30 byla večení vigílie. Během celého dne jsme se střídali ve službě u Božího hrobu.
V neděli 24.4 byly tři mše. Ranní začala již v 6:45 a sloužil ji otec Jiří Janoušek z Fryšavy. Vše se domluvilo tak, abychom obsadili všechny tři mše.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat. Všichni si zaslouží velikou pochvalu za všechnu námahu, kterou vložili do služby Pánu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nejen chodili na každou mši a na každou schůzku, ale jeli i do Brna a pravidelně se účastnili hrkání. Myslím, že každý z nás prožil krásné Velikonoce s radostí a otevřeným srdce. Doufám, že se všichni uvidíme zase příští rok. Už se teď těším.

Jiří Libra

Na zelený čtvrtek, který letos připadl na prvního dubna, jsme se již tradičně vypravili do Brna na mši svatou, spojenou se svěcením olejů. Ráno bylo chladné, mlhavé a my měli sraz již v 5:45 před kostelem sv. Kunhuty. Potom jsme už spěchali do Radešínské Svratky, kde byl přistaven autobus.
Cestou jsme nabrali další kamarády z okolních vesnic a také otce Pallotini – Tomáše a Jozefa. Na naší poslední zastávce v Radostíně nad Oslavou se také připojil otec Pavel Habrovec. Po úvodní modlitbě jsme společně prosili o ochranu Panny Marie prostřednictvím růžence. Cesta po dálnici plynula rychle a my se po osmé hodině dostali konečně do Brna. Autobus nám zastavil přímo pod katedrálou svatého Petra a Pavla. Nyní už zbývalo vyšlapat jen několik desítek schodů k hlavnímu vchodu. To představovalo po ránu pro mnohé z nás velkou námahu.
O to větší radost nastala, když jsme před katedrálou spatřili našeho bývalého vedoucího ministrantů Lukáše Okurku. Také on zanechal na den svých kněžských studijních povinností a vydal se do moravské metropole, aby nás opět všechny spatřil. Po přivítání jsme se začali řadit do liturgického průvodu. Všude byla spousta kněží, jáhnů a ministrantů z celé Moravy.
Po začátku bohoslužby pronesl úvodní slovo nás otec biskup Vojtěch Cikrle. Kněží během mše také obnovovali své kněžské sliby. Na konci mše následovalo svěcení olejů křestních, olejů katechumenů, olejů pro pomazání nemocných a závěrečné požehnání pro všechny přítomné. Po skončení obřadu na nás čekala chutná svačina. Bylo to příjemné posezení a dokonce mezi nás přišel i samotný otec biskup. Na závěr jsme se rozloučili a spěchali na odjezd k domovu. Cestou zpět jsme se opět společně pomodlili a otec Jozef nám vyprávěl o svém životě a kněžském poslání.
S potěšením mohu říci, že cesta se všem líbila a každý z nás byl obohacen o nové duchovní zážitky. Nashledanou příští rok!

Jaroslav Pazdera

V sobotu 16. května jsme se zúčastnili diecézní pouti ministrantů na Vranov u Brna, která byla naší první ministrantskou akcí po Velikonocích. Vstávali jsme sice časně ráno, ale všichni jsme se už těšili na nový zážitek.
Spolu s ostatními ministranty žďárského děkanátu jsme se sešli v kostele sv. Kateřiny v obci Šebrov-Kateřina, kde nás přivítal otec Roman Kubín. Poté jsme již zahájili pěší pouť na Vranov. Cestou jsme plnili úkoly s tematikou sv. Pavla, například stavění lodi z přírodních materiálu, stavění stanu nebo skládání veršů z pasáže 1. listu Korinťanům. Za každý tento úkol jsme dostávali body.
Na Vranově nás čekalo občerstvení,párky s chlebem. Pak jsme měli možnost zahrát si fotbal nebo se zúčastnit lanových aktivit. Následovalo vyhlášení výsledků soutěže skládající se z úkolů, které jsme plnili po cestě. Po vyhlášení přijel otec biskup, který k nám měl krátkou promluvu. Potom byla sloužena mše svatá. Při této mši koncelebrovalo mnoho kněží a mnohokrát více ministrantů zaplnilo celý kostel. Mše byla obětována, stejně jako celá pouť, za nová kněžská a řeholní povolání. Po jejím skončením jsme se vydali domů.
Tato pouť se mi velice líbila. I když nám během dne několikrát sprchlo, náladu nám to nezkazilo. Společně s ministranty z celé diecéze jsme zažili zajímavý den plný zábavy, poznání a nových zážitků.

ministrant Pavel Zelený

Letošní Velikonoce jsem již potřetí prožil v roli ministranta. Všechno připravování začalo v sobotu před Květnou nedělí, kdy proběhla první velikonoční ministrantská schůzka. Při ní jsme nacvičovali průběh bohoslužby spojené se svěcením ratolestí. Týden, který následoval Kristova utrpení chodili hrkat na věž našeho farního kostela. Vzhledem k tomu, že nás během celých svátků provázelo slunečné počasí, jsme si užili i pěkného pohledu na Novoměstsko. Během soboty jsme se střídali po hodině stráže u Božího hrobu, kde jsme rozjímali spolu s ostatními o smrti Pána Ježíše.Hrkání se pravidelně uskutečňovalo od čtvrtku až do sobotního podvečera, kdy při západu slunce vyvrcholilo velikonoční „triduum” večerní vigilií. Při vigilii byl pokřtěn jeden dospělý člověk. Po skončení vigilie jsme dostali pochvalu od pana děkana, což pro nás všechny bylo velkou odměnou. Na Boží hod velikonoční jsme si trošku přivstali, protože první ze tří mší sv. začínala už v 6:45 hod. Spolu s ostatními jsme si odnesli požehnané pokrmy a potom už jen slavili Kristovo zmrtvýchvstání. Z ministrantského pohledu máme za sebou náročné připravování na velikonoční svátky, ale věřím, že v nás radost, kterou jsme během nich načerpali, zůstane i nadále během roku.

ministrant Jan Trödler

Tak jako každý rok tak i letos se sešli ministranti v tento den 3.1. aby se účastnily tradiční tříkrálové sbírky.Letos bylo ministrantů zapojených do Tříkrálové sbírky 15 díky tomuto počtu jsme mohli vytvořit 4 skupinky.

Den kdy začínala tříkrálová sbírka v České republice nebo-li v pátek 2 ledna se také konalo již tradičně Tříkrálové požehnání v Brněnské katedrále sv.Petra a sv.Pavla. Mši sv. koncelebroval biskup Vojtěch Cikrle, který nám Všem koledníkům dal požehnání na cestu k lidem.

Této akce v moravské metropoli se účastnilo celkem 6 ministrantů z naší farnosti. Po mši nechybělo občerstvení a především teplý čaj ani prohlídka věže brněnské katedrály nemohla chybět. Celý výlet se našim ministrantům líbil a také především dárek který jsme dostali na konci požehnání. Avšak i malé píšťalky v rukou několik stovek koledníků dokáží udělat hezký zvuk :o)
V sobotu jsme v dopoledních hodinách začali na tříkrálovou sbírku vybírat penízky i v našem městě, penízky pro ty kteří je opravdu potřebují. Tímto bych chtěl poděkovat i všem dárcům že darovali Třem králům svůj čas ,své příspěvky na dobrou věc a hlavně našim ministrantům,kteří i v mrazivém počasí se vydali pomáhat druhým. Velké díky.

Ministrant Zdenda „Kašpar“ Pařík

Dne 7. září se konala pouť na Humberku, jíž se zúčastnili i ministranti z naší farnosti. Toto mariánské poutní místo se nachází u vesničky Krasonice a duchovní správu zde vykonávají kněží kanonie premonstrátů z nedaleké Nové Říše. Je také spjaté s osobou P. Stanislava Kacetla, dlouholetého faráře v sousední farnosti Olešná, který na Humberku slavil svoji primiční mši svatou. 8. září 1901 se na Humberku sešlo mnoho poutníků a za účasti 17 kněží bylo toto místo posvěceno a konala se zde první mše svatá. Od této doby se na Humberku pravidelně scházejí poutníci, aby každoročně oslavili narození Panny Marie.
Naše pouť začala v neděli 7. září v 9 hodin, kdy jsme se vydali průvodem od farního kostela v Krasonicích k poutní kapli Narození Panny Marie. V průvodu se nesly korouhve, socha Panny Marie a původní obraz Panny Marie Humberské, který se jinak nachází v chórové kapli novoříšských premonstrátů. Při průvodu probíhala mariánská pobožnost. Následovala slavná mše sv. před poutní kaplí na Humberku, jejímž hlavním celebrantem byl opat želivského kláštera P. Bronislav Ignác Kramár OPraem. Zastoupil tak Mons. Pavla Posáda, současného světícího biskupa českobudějovického, který se ze své účasti na poslední chvíli omluvil. Po skončení mše sv. jsme se zúčastnili slavnostního oběda v novoříšském klášteře. Byli jsme také přítomni na odpolední pobožnosti a svátostném požehnání. Poté nás jeden z otců novoříšské kanonie provedl po klášteře. Prohlédli jsme si knihovnu a opatský chrám sv. Petra a Pavla.
I když jsme tu byli na výletě během našeho loňského ministrantského tábora, rádi jsme si vše zopakovali. Nakonec jsme si pochutnali na pohoštění, jež nám připravil otec opat z Nové Říše R. D. Marián Rudolf Kosík OPraem. a v podvečerních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu. Myslím, že jsme si celý den opravdu užili díky nevšedním zážitkům z krásné pouti, příjemnému posezení s kněžími premonstrátského kláštera, kamarádské atmosféře mezi námi a hlavně díky blízké přítomnosti Panny Marie, která nás po celou dobu naší pouti provázela.

Vojtěch Libra

Dne 6.záři v odpoledních hodinách se novoměští ministranti vypravili na minigolf. Tento den nám přálo krásné počasí a tak nám nebránilo si zajít zahrát turnaj v minigolfu, který se nachází v lesíku v blízkosti hotelu SKI.

Turnaje se zůčastnilo celkem osm ministrantů. Čekalo nás 18 drah minigolfu každá dráha jinak obtížná.

Většina turnaje byla vyrovnaná až ke konci se začalo téměř rozhodovat kdo bude vítězem. Poslední dráha rozhodla, že turnaj vyhraje Libra. Otázkou jen bylo jestli Vojta nebo Jirka. Nakonec toto sourozenecké finále vyhrál Vojta, druhý byl Jirka a třetí místo obsadil náš vedoucí Lukáš, který většinu turnaje v minigolfu průběžně vedl nakonec skončil třetí. Turnaj v minigolfu se nám všem líbil a těšíme se na další turnaj v minigolfu či jinou aktivitu spojenou s námi ministranty.

Ministrant minigolfista Zdenda

Letošní ministrantský tábor se uskutečnil ve dnech 7.-17. července 2008 v obci Heřmanov, vzdálené asi 5 km od Křižanova.
Po ubytování byli účastníci rozděleni do dvou skupinek podle církevních řádů: na Křížovníky a Maltézské rytíře. Prvním úkolem družstev bylo zvolit si své velmistry a vymyslet skupinkové znaky, chorály a pokřiky. Následně se již rozběhla velká soutěž obou vyrovnaných týmů. Hrála se řada her, závodů a soutěží. Přetahování lanem se zúčastnil i pan děkan, který nás přijel navštívit. Nechyběla ani noční hra. Večerní program ovládla soutěž Misionář, v níž hoši mohli uplatnit své znalosti z oblasti ministrování a náboženství, a hra Ber nebo neber. Úspěch mezi dětmi slavila i divadelní scénka Vojty Pálky na motivy hry Járy Cimrmana s názvem Dlouhý, Široký a Krátkozraký. V této hře nejvíc oslnily herecké výkony Honzy Horňase v roli prince Jasoně a Zdeňka Paříka, coby princezny Tmavovlásky. Velmi vyrovnaná byla fotbalová série mezi oběma skupinkami, hraná na tři vítězné zápasy.
Všem se nám líbila i heřmanovská pouť v neděli 13. července k příležitosti svátku Panny Marie Karmelské. Jelikož byl tento den pro nás zároveň i dnem návštěvním, proběhla odpoledne soutěž rodičů inspirovaná známým televizním pořadem 5 proti 5. Tak měli i rodiče možnost nasbírat svým dětem cenné body do celotáborové hry.
Během tábora jsme podnikli i dva výlety: při prvním jsme navštívili lokalitu s nerostem antofylitem, jehož nejznámější výskyt v ČR je právě v okolí Heřmanova-tzv. Heřmanovské koule. Podívali jsme se i na poutní místečko uprostřed lesa spojené se sv. Zdislavou z Lemberka, které nese název Svatá Hora. Druhý výlet jsme podnikli do Křižanova a do kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova. Poslední večer před odjezdem jsme si za doprovodu kytary zazpívali u táboráku.
Tábor jsme zakončili předáváním cen skupinkám i jednotlivcům za docházku na mše, pohřby,svatby, i za jiné pozitivní aktivity. V celotáborové hře nakonec zaslouženě zvítězilo družstvo maltézských rytířů, ale ze sladké odměny se radovali všichni.
Závěrem bych rád poděkoval panu děkanovi za návštěvu a finanční příspěvek, rodičům Trödlerovým za nezištnou pomoc a ochotu při přepravě zavazadel a děvčatům v kuchyni za výbornou stravu. Myslím, že se nám letošní tábor vydařil a společně prožitých deset dní ještě více utužilo kamarádské vztahy mezi námi.

Lukáš Okurka

Dne 10. května 2008 se konalo ministrantské setkání v Olomouci. Tohoto setkání se zúčastnilo osm ministrantů z naší farnosti. Pro všechny ministranty z celé diecéze měli bohoslovci v Olomouci nachystaný pestrý program. Všichni účastníci byli rozděleni do věkových kategorií a ty byly rozděleny do několika družstev. Každé družstvo mělo svého patrona. Společně jsme prožili mši sv. v kostele Panny Marie Sněžné a prohlédli si prostory olomouckého semináře, kde jsme i poobědvali. Po obědě jsme soutěžili na těchto stanovištích:
1. Liturgie – hledali jsme 10 rozdílů mezi dvěma kalichy
2. Hledání dobrých vlastností
3. Pexeso
4. Skládání obrázku sv. Cyrila a Metoděje
5. Přenášení surovin – ve dvojicích jsme přenášeli míčky (suroviny) mezi rameny
6. Sv. Pavel – hráli jsme tichou poštu (úryvek z Evangelia)
7. Překládání článku z čínštiny do češtiny
Za každé stanoviště jsme dostali určitý počet bodů. Já jsem byl ve skupině sv. Dominika spolu s dalšími čtyřmi ministranty od nás. Nasbírali jsme dohromady 31,5 bodu. Kolem půl čtvrté bylo vyhlášení výsledků. My jsme se umístili na 2. místě. Pak jsme se všichni rozloučili a jelo se domů. Setkání se nám všem líbilo a můžu říci alespoň za sebe, že dá-li Pán Bůh, za tři roky pojedu zase !!!

ministrant Jan Trödler

Na Zelený čtvrtek časně zrána jsme spolu s našimi kamarády z Jam, Olešné a Radešínské Svratky vyrazili do Brna na svěcení olejů.
Doprovod nám po celou dobu výletu dělal otec Pavel Habrovec. Cestu jsme začali modlitbou. Přijeli jsme do Brna a vydali jsme se ke katedrále sv. Petra a Pavla. Převlékli jsme se do ministrantských obleků a průvodem vešli do katedrály. V 9 hodin začala mše svatá sloužená otcem biskupem. Na mši bylo mnoho kněží, jáhnů a ministrantů. Kněží během mše obnovovali své kněžské sliby. Na konci mše bylo svěcení olejů křestních, olejů katechumenů a olejů pro pomazání nemocných. Po skončení mše svaté jsme se převlékli a bylo pohoštění. Následovala prohlídka katedrály a poté jsme jeli domů. Cestou zpět nám otec Habrovec ukázal ostatky sv. Pia, které byly umístěny do oltáře v kostele sv. Faustyny ve Slavkovicích. Výlet se nám všem líbil a těšíme se na příští rok.

Vojtěch Libra

« Previous Articles    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster